• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Informace k nástupu žáků do škol


  8.4.2021

  Změna organizace vyučování v základní škole od 12.4.2021

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRALICE NA HANÉ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

   

  ZMĚNA ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 12.4.2021

   

  Vláda ČR rozhodla dne 6.4.2021 o návratu části žáků do škol. Z těchto důvodů bude až do odvolání probíhat organizace výuky v ZŠ Kralice na Hané s platností od 12.4.2021 podle níže uvedených pravidel:

   

  • Výuka žáků bude probíhat prezenčním způsobem v týdenních rotacích dle upraveného rozvrhu následovně:

  Od 12.4.2021 nastoupí k prezenční výuce třídy: 1. ročník, 2. ročník a 5. ročník. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

    Od 19.4.2021 nastoupí k prezenční výuce třídy: 3. ročník a 4. ročník. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

  • Prezenční výuka bude probíhat ve škole za přísného dodržování všech platných hygienických a protiepidemických opatření.
  • Děti musí po dobu své přítomnosti ve škole nosit ve všech prostorách školy zdravotnické roušky, zaměstnanci školy respirátory FFP2 nebo štíty.

   

  • Testování žáků bude probíhat následovně:

  Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu.

  • 1. V případě, kdy si  testovaný není schopen provést test sám, bude umožněno zákonným zástupcům dítěte vstoupit spolu s dítětem do testovací místnosti, kde mu test provede zákonný zástupce (vstup pouze s respirátorem FFP2)
  • 2. V případě, kdy si testovaný není schopen provést test sám, může dát zákonný zástupce souhlas s asistencí při provádění testu třetí osobou (pedagogický pracovník). V tomto případě žák donese SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ASISTENCÍ PŘI PROVÁDĚNÍ TESTŮ (viz příloha)
  • 3. V případě, kdy si žáci provádějí test samoodběrem, pedagogický pracovník pouze dohlíží na správné provedení testování (testování bude probíhat v kmenových učebnách)
  • Žádáme rodiče žáků, aby děti chodily do školy na 7:30, aby testování probíhalo v co nejkratším čase a děti se mohly věnovat výuce.

   

  • Testovat se nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokázat potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře při prvním příchodu s dítětem do školy.
  • Pokud se žák testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Žákovi bude nabídnuta přiměřená forma podpory.

              Testování bude prováděno 2x týdně, v PONDĚLÍ  a ve ČTVRTEK. Kdo se z žáků

               nezúčastní testování v tento den, bude testován v den následující.

               Žádáme rodiče, aby v tyto dny byli v době od 8:00 do 9:00 na telefonu, jelikož v případě

               pozitivního testu vašeho dítěte budete vyzvání, abyste si dítě ze  školy neprodleně odvedli.

               (V případě starších žáků je možnost udělit souhlas zákonného zástupce se samostatným

               odchodem žáka ze školy – viz příloha)

   

  • Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách a bude organizována tak, aby se žáci jednotlivých tříd při pobytu ve škole během výuky vzájemně nesetkávali.
  • Za podmínky zachování homogenity jednotlivých tříd budou v maximální možné míře organizovány vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, jejich doprovod a zaměstnance) do prostor školy bude možný jen v nezbytně nutných případech.
  • Ve škole budou žákům umožněny prezenční individuální konzultace (např. za účelem prozkoušení žáka apod.). O organizování konzultací rozhodne ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

   

  Provoz školní družiny:

  • Provoz školní družiny bude organizován jen pro přihlášené prezenčně vzdělávané žáky školy za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Provoz školní družiny bude zajišťován v ranních hodinách od 6:30 hodin a v odpoledních  hodinách po ukončení výuky do 16:00 hodin.

   

   

  Školní stravování:

  • Školní jídelna-výdejna bude v provozu. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny mají i žáci, kteří budou mít v daném týdnu distanční výuku.

  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit zdravotnické roušky a respirátory FFP2 s výjimkou doby konzumace stravy.

   

   

   

   

   

   

   

   

  V Kralicích na Hané dne 8.4.2021                                  Mgr. Lenka Nováková, ředitelka ZŠ

   

   

   

   

  Příloha č. 1

   

  SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO DÍTĚTE S ASISTENCÍ TŘETÍ OSOBY

  __________________________________________________________________  

   

  Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………..

   

  Datum narození dítěte: ………………………………………………………….

   

  Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………

   

  DÁVÁM SVŮJ SOUHLAS ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRALICÍCH NA HANÉ K TOMU, ABY POVĚŘENÝ ZAMĚSTNANEC ŠKOLY PROVÁDĚL DVAKRÁT TÝDNĚ ANTIGENNÍ TEST MÉMU DÍTĚTI.

   

   

  V Kralicích na Hané dne ………………………

   

   

                                                                      ……………………………………….

                                                                             podpis zákonného zástupce

   

   

   

   

  Příloha č. 2

   

  SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE SAMOSTATNÝM ODCHODEM ŽÁKA ZE ŠKOLY

  ________________________________________________________________

   

  Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………..

   

  Datum narození dítěte: ………………………………………………………….

   

  Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………

   

   

  DÁVÁM SVŮJ SOUHLAS, ABY MÉ DÍTĚ V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU TESTOVÁNÍ MOHLO ODEJÍT SAMOSTATNĚ ZE ŠKOLY DOMŮ.

  BERU NA VĚDOMÍ VŠECHNA RIZIKA S TÍM SPOJENÁ.

   

   

  V Kralicích na Hané dne …………………………….

   

                                                                   ………………………………………….

                                                                            podpis zákonného zástupce

   

   

   

  Instuktážní video k testování žáků: (naše škola používá Singclean testy)

  https://testovani.edu.cz/…ole