• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Půjdu do školy

   

  Upozoňujeme na termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022!

  Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona vobdobí od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude i letošní zápis probíhat distanční formou (formální část).

  ZÁPIS

  - FORMÁLNÍ ČÁST – vyplnění žádosti o základní vzdělávání, přidělení registračního čísla, vyplnění zápisového lístku, poučení o možnosti odkladu PŠD a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

  - MOTIVAČNÍ ČÁST – rozhovor s dítětem – nejvýše 20 min, další činnosti – max 60 min. Předání informací o pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

  Pokud to bude později možné, motivační část zápisu se bude konat v červnu v budově Základní školy Kralice na Hané, kde budou rodičům poskytnuty všechny důležité a aktuální informace. Rodiče budou na tuto schůzku písemně pozváni.

  Kdy je možné zasílat do školy žádost o přijetí k povinné školní docházce?


  OD PONDĚLA 12. DUBNA DO PÁTKU 16. DUBNA 2021

  Jak je možné doručit žádost o přijetí?


  1. DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY  qdrmns4

  2. E-MAILEM NA ADRESU   zskral@posta.pvskoly.cz

  3. POŠTOU NA ADRESU ZŠ Kralice na Hané, Zákostelí 59, Kralice na Hané 798 12

  4. OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE ( poštovní schránka na budově školy u  vstupních dveří)
   

  Co mám jako zákonný zástupce dítěte (rodič) vyplnit?


  a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, pokud moje dítě nastoupí ve školním roce 2021/2022 do 1. ročníku

  příloha č. 1

  b) ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, v případě, ze mému dítěti byl navržen vyjádřením PPP OK (pedagogicko-psychologické poradny) odklad školní docházky o jeden školní rok.

  Zákonný zástupce v tomto případě doloží k žádosti o odklad toto vyjádření PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  příloha č. 2

  Rozhodnutí o přijetí žáka, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem (přiděleno u zápisu) na nástěnce a webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale ti je mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy.

  Odklad PŠD

  Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30. dubna 2020. O odkladu rozhoduje škola svým ředitelem na základě vyjádření příslušného poradenského zařízení (PPP OK) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Předčasný nástup

  Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 současně i doporučení odborného lékaře.

  Proč dát dítě do základní školy v naší obci, kde žijeme?


  Protože naše škola v Kralicích na Hané nabízí žákům:

  • podnětné prostředí ve škole rodinného typu
  • školu plnou kamaráků, se kterými se budou setkávat i odpoledne v naší obci
  • ranní a odpolední školní družinu a pestou nabídku zájmových kroužků
  • pobyt dětí na školní zahradě i v průběhu přestávek
  • výuku plavání ve více ročnících
  • dopravní výchovu (návštěva dětského dopravního hřiště)
  • projetkovou výuku (Eko-den, Týden zdraví, Evropský den jazyků a další)
  • zapojení do soutěží
  • modernizace výuky prostřednictvím výpočetní techniky pro každého žáka
  • internet pro žáky k přípravě výuky
  • školu v přírodě
  • školní kinihovnu pro žáky
  • návštěvy divadelních představení
  • tematické školní výlety a exkurze
  • výtvarné dílny pro děti i rodiče
  • sportovní soutěže pro žáky
  • projekty Ovoce do škol, Mléko do škol  a další

  Kdo bude vzdělávat naše děti v prvním ročníku?


  Mladá, zkušená, dětmi velmi oblíbená paní učitelka Mgr. Klára Drábková.

   

  Materiál - "Co potřebuje dítě znát při nástupu do školy":


  Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.


  Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.


  Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

  e-book o školní zralosti

   

  Přiložené soubory