• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Půjdu do školy

   

  Upozoňujeme na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021!

  Tato změna vyplývá z poslední novely školského zákona. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

   

  V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.


  Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.


  Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.


  Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.
   

  Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

  Kdy:   pátek  3.4.2020   do středy 8.4.2020 do 15.00 hodin bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

  Jak: elektronicky

  Základní škola Kralice na Hané

   S sebou:

  - rodný list dítěte

  - občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

   

  Pokud se zákonný zástupce ze závažných důvodů nemůže dostavit s dítětem v době konání zápisu, oznámí tuto skutečnost škole a bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.

   

  Zákonný zástupce při zápisu vyplní a podepíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V případě odkladu PŠD vyplní žádost o odklad, ke které (v případě, že již obdržel) doloží doporučující vyjádření PPP OK a vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa.

   

  ZÁPIS

  - FORMÁLNÍ ČÁST – vyplnění žádosti o základní vzdělávání, přidělení registračního čísla, vyplnění zápisového lístku, poučení o možnosti odkladu PŠD a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

  - MOTIVAČNÍ ČÁST – rozhovor s dítětem – nejvýše 20 min, další činnosti – max 60 min. Předání informací o pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

   

  Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem (přiděleno u zápisu) na nástěnce a webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale ti je mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy.

   

  Odklad PŠD

  Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30. dubna 2020. O odkladu rozhoduje škola svým ředitelem na základě vyjádření příslušného poradenského zařízení (PPP OK) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

   

  Předčasný nástup

  Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 současně i doporučení odborného lékaře.

   

  V červnu proběhne informativní schůzka s třídní učitelkou, kde budou rodičům poskytnuty všechny důležité a aktuální informace. Rodiče budou na tuto schůzku písemně pozváni.

  Přiložené soubory