V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, zabezpečuje naše škola poradenské služby zaměřené především na

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování.

Pracovníci, kteří poskytují poradenskou činnost


Ředitelka školy

Mgr. Lenka Nováková

ředitelna v 1. patře školy

tel.: 582 368 929
mail: zskralice@post.cz

Konzultace možná kdykoli po telefonické domluvě.

 • zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence, ti spolupracují zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Výchovný poradce 

Mgr. Hana Půdová

učebna č. 29 ve 2. patře školy

tel.: 582 368 929
mail: pudova.konzultace@seznam.cz

Konzultace možná kdykoli po telefonické domluvě.

 • zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
 • koordinuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • koordinuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • koordinuje poskytování poradenských služeb žákům školskými poradenskými zařízeními
 • poskytuje informace o činnosti školských a dalších poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení, zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Školní metodik prevence

Mgr. Klára Hloch Drábková

učebna č. 21 v 1. patře školy

tel.: 582 368 929
mail: hloch.drabkova@zskralice.cz

Konzultace možná kdykoli po telefonické domluvě.

 • tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, zneužívání, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku sociálně patologických jevů, s okresním metodikem prevence a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

Třídní učitel

 • motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě)
 • zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků ve své třídě
 • získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí
 • spolupracuje se školním metodikem prevence na cíleném, včasném vyhledávání varovných signálů, podíle se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů