1. Image školy

 • mít v podvědomí občanů své místo, jako spolehlivý prostředek k získání kvalitního základního vzdělávání na 1. stupni ZŠ
 • upevňovat v obci své místo i jako kulturní stánek pro všechny občany
 • zapojovat školu do veřejného života
 • posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole
 • informovat veřejnost o veškerém dění ve škole (web, školní časopis, facebook, apod.)

2. Výchovně-vzdělávací proces

 • důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení
 • důraz na výuku cizích jazyků a matematické gramotnosti
 • podporovat kreativní myšlení u žáků, efektivní komunikaci
 • vytvářet u žáků vztah k přírodě a svému okolí
 • naučit žáky samostatnému řešení problémů, vyhledávání, třídění a zpracování informací
 • dosažení individuálně rozdílného maxima jednotlivých žáků prostřednictvím precizně nastaveného ŠVP
 • usilovat o harmonický rozvoj osobnosti žáků s důrazem na etickou výchovu
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu

3. Oblast personální

 • dalším vzděláváním pedagogických pracovníků prohlubovat jejich odbornou způsobilost
 • zajistit kvalifikované pracovníky do pedagogického sboru
 • zvyšovat účinnost práce třídního učitele, metodika prevence, výchovného poradce
 • dbát o dobré kolegiální vztahy na pracovišti založené na vzájemné spolupráci

4. Oblast spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a ostatními institucemi

 • udržet nadstandartní vztah s vedením a zastupitelstvem obce
 • dávat přínosné podněty k zdravému rozvoji školy
 • udržovat dobrou spolupráci se školskou radou a s ostatními institucemi
 • aktivně spolupracovat s Klubem přátel školy

5. Finanční zdroje a materiální vybavení školy

 • dále zlepšovat a modernizovat vybavení školy pomůckami, učebnicemi a multimediálním zařízením pro výuku žáků
 • efektivně využívat provozní rozpočet
 • udržovat školní budovu v dobrém technickém stavu, provádět pravidelné revize, zajistit nutné opravy a investiční akce
 • zaměřit se na projety financované dotacemi, spolupracovat s MAS