1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník


Při vzdělávání žáků na prvním stupni základní školy hovoříme o klíčových kompetencích. Klíčové kompetence (dále KK) představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet KK a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) jsou jako klíčové vymezeny kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. Vzdělávací a výchovný proces je v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání rozdělen na 3 období: 

  • 1. období je tvořeno 1.- 3. ročníkem; 
  • 2. období je tvořeno 4.- 5. ročníkem;
  • 3. období je tvořeno 6.- 9. ročníkem (realizace období je mimo působnost ZŠ Kralice na Hané)